Pensumlistesystemer

BIBSYS har etter forespørsel fra sektoren arbeidet med å avklare behovet for en fellesløsning for pensumlistesystem. Vi arrangerte en samling om pensumlistesystemer 19. oktober, med blant annet presentasjon av to aktuelle systemer. Se oppsummering fra seminaret her:
http://www.bibsys.no/oppsummering-seminar-om-pensumlistesystemer/.
Oppsummering fra samlingen viser at det er interesse for å anskaffe et digitalt pensumlistesystem og at det er ønskelig at BIBSYS arbeider videre med dette.

BIBSYS vil gi en kort status på arbeidet og informere om hva som kreves for å komme videre med anskaffelsen. Vi legger opp til mye dialog med deltakerne i møte. Aktuelle spørsmål til diskusjon er videre plan og tidsplan for tjenesten. Det er også av interesse å høre hvor langt institusjonene har kommet med nødvendig avklaringer for å bli med på et innkjøpssamarbeid.

Hvorfor bibliografiske data i semantisk web?

Prosjektgruppen vil vise noen fordeler ved å ha bibliografiske data i semantisk web, gjennom eksempler som:

  • Semantisk web som erstatning for dagens emneregister knyttet mot Oria.no, Asbjørn Risan, BIBSYS
  • Navigering i katalogen fra Oria, Asbjørn Risan, BIBSYS
  • Digitaliserte dokumenter i Marcus og kobling til bibligrafiske pilot-data, Tarje Lavik, UiB
  • MobilSøk-app fra UiO som erstatter Ask2-services med integrasjon mot pilot-data, Kyrre Låberg, UiO
  • Autoriteten sin rolle i den semantiske web, Elise Conradi, NB

Hvordan øke OA-andelen til 40% på under ett år?

(Egen)Arkivering av doktoravhandlinger og vitenskapelige artikler i institusjonelle arkiv
Universitetet i Nordland (UiN) opprettet i januar 2015 en forskningstjeneste gjennom å etablere et prosjekt over 2 år. Prosjektet har som målsetting å oppfylle Kunnskapsdepartementets krav om å gjøre forskningsresultater åpent tilgjengelig (Open Access). Prioriterte arbeidsoppgaver er arkivering av doktoravhandlinger og vitenskapelige tidsskriftsartikler, dvs. artikler publisert i tidsskrifter på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), i UiNs institusjonsarkiv. Innlegget vil presentere dette arbeidet og erfaringene med prosjektet så langt.

Forskningsdataadministrasjon – en praktisk tilnærming

Forskningsbibliotekene har i flere år blitt oppfordret til å utvikle tjenester for databehandling i ulike former. Flere undersøkninger viser til forskningsbibliotekene som en viktig aktør for verdiskapning i forskningsdatas livssyklus ved sin moderinstitusjon. Presentasjonen tar for seg hvordan Universitetsbiblioteket i Bergen nærmet seg forskningsdata gjennom å fokusere på forskningsstøttetjenester. Spesielt innen humaniora har det ved vårt universitet vært uttrykt et behov av at den i alt større grad databaserte forskningen også krever nye tjenester fra biblioteket. Grunnleggende for oss har vært å styrke den tekniske kompetansen ved biblioteket og etablere samarbeid med interne og eksterne partnere. Kjernen i vårt arbeid er å behandle data. Det har gitt oss mulighet å etablere digitale infrastrukturer for forvaltning, deling og formidling av ulike typer datasett samt utdype rollen som kunnskapsorganisator. Arbeidet har også beriket våre publiseringstjenester. Kontakten og samarbeidet med fagmiljøer er blitt vesentlig styrket.

Universitetet i Bergen satser også tydelig på utvikling av digitale løsninger for utdanning og formidling, utvalg for forskningsinfrastruktur og nettverk for administrativ støtte knyttet til eksternt finansiert forskningsvirksomhet. Biblioteket deltar aktivt i disse tiltakene. Det åpner ytterligere muligheter for biblioteket å være kreativt og relevant i utformingen av sitt tilbud.

Målet med presentasjon er å belyse utvikling, status og retning for våre forskningsstøttetjenester. Hvilke retningslinjer og prioriteringer finnes? Hvilke kompetansekrav stilles til biblioteket? Hvordan kan biblioteket bidra? Hvilke utfordringer møter vi?

Digitalisering av litteraturlister og –innhald ved UiB

Presentasjon av UiB/UBB sitt opplegg og erfaringar med digitalisering av tidlegare kompendiemateriale og uttesting av digitalt litteraturlistesystem. Som fylgje av den nye Kopinor-avtalen har UiB bygd opp ein arbeidsflyt der UB har fått ansvaret for registrering og klarering av litteraturlistemateriale i Bolk-systemet og digitalisering av dette materialet. UiB har i 2015 også gjennomført pilotprosjekt med eit digitalt litteraturlistesystem, Talis Aspire, og erfaringane med dette vil verte presentert.