Stor ståhei for lite bibliotek

Erfaringer fra Nobelinstituttets bibliotek om innføring av Alma. Hvordan opplevdes testperiode, opplæring og implementering av Alma i et lite bibliotek? Om forventninger, tro, frustrasjoner, og erfaring ved innføring av nytt system.

Med Alma løser vel alt seg – eller?

Om styringsdata i fagbibliotek

Alma har landet! Hva betyr det for bibliotekenes tilgang på styringsdata? Vil hverdagen nå bli en euforie i tall og gadgets og lett-tilgjengelig statistikkgodis for noen og enhver?

Kanskje…. men Alma løser dessverre ikke alt. Vi har andre behov også – og vi møter hele tiden nye utfordringer. Fokuset endres og det er behov for kvalitetssikret dokumentasjon også på nye områder og på felt der vi tidligere ikke har hatt behov for informasjon. Alma gir oss umiddelbar tilgang til nyttig og viktig statistisk materiale gjennom statistikkdelen Analytics, men det vil også være behov for dokumentasjon på felt som ikke omfattes av biblioteksystemet. Det er ønskelig med nye vinklinger på gamle tema, og det er et mål å forenkle tilgangen til det statistiske materialet som rapporteres til ulike forvaltningsorgan.

Hva slags styringsdata er det behov for og hvor skal vi finne det? Skal man kun ha tilgang til eget tallmateriale eller også til andres institusjoners tall? Og – når noe blir lettere tilgjengelig dukker det gjerne opp nye behov. Hvordan skal vi tilnærme oss dette, og hva skal vi forvente oss av tilgjengelig statistisk materiale i tiden som kommer?

Bibliotek i omstilling

– noen refleksjoner rundt fusjoner og organisering i Universitetsbibliotek.
Stortingsmelding nr. 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet» danner bakteppe for flere kommende, pågående samt nylig fusjonerte institusjoner. Institusjoner med ulik historie, ulik fagsammensetning og ulike nedslagsfelt slås sammen. Dette påvirker også bibliotekene. UiT Norges arktiske universitet har i tre omganger slått seg sammen med Høgskoler i Nord-Norge, og er nå et universitet med mange campus og store avstander. Dette gir mange utfordringer ikke minst organisatorisk. I dette innlegget vil noen av disse bli belyst med bakgrunn Universitetet i Tromsøs fusjon med Høgskolen i Tromsø (2009), Høgskolen i Finnmark (2013) og høgskolene i Harstad og Narvik (2016).

Eie eller leie?

Om brukerstyrt innkjøp av e-bøker ved NTNU Universitetsbiblioteket, Bibliotek for humaniora og samfunnsfag.

NTNU UB har siden 2012 arbeidet med brukerstyrt innkjøp. Vi startet med et prosjekt for å lære mer, og fant i løpet av prosjektperioden ut at dette var noe vi ville satse videre på. Her presenteres de erfaringene Humsambiblioteket har gjort med ulike modeller som PDA, EBA og DDA fra forlagene Cambridge og Taylor & Francis, samt aggregatorene Ebrary og JSTOR. Vi ser på arbeidsprosessene i biblioteket og på de økonomiske konsekvensene. Dessuten går vi nærmere inn på hvordan bøkene blir brukt. Er det forskjell på bøkene vi selv velger ut og de som kjøpes inn som PDA?